img 54

Zodpovední
voči sebe aj prírode

Vývoz žúmp, septikov

a ostatných odpadov

Odpad už nie je problém, ale príležitosť. Naša spoločnosť sa špecializuje na vývoz žúmp, septikov a rôznych ďalších odpadov s dôrazom na udržateľnosť a ochranu životného prostredia. Vďaka environmentálne prijateľným postupom zabezpečíme, že každý odvážaný odpad je spracovaný a recyklovaný s ohľadom na minimálnu záťaž pre našu planétu. Spojte sa s nami pre lepšiu a čistejšiu budúcnosť.

Vývoz odpadov zabezpečujeme pre: rodinné domy, chaty, chalupy, družstevné žumpy, hotely, školy, reštaurácie, penzióny, prečerpávacie stanice, firemné objekty a pod.

Druhy odpadov

Odpadová voda hromadená v žumpách/septikoch

Vývoz, vyťahovanie a čerpanie žúmp a septikov.

Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd (kat. č. 19 08 05)

Vývoz a čistenie domových a priemyselných ČOV.

priesaková kvapalina zo skládky odpadov (kat. č. 19 07 03)

Vývoz zo smetísk a skládok odpadov.

odpad z destilácie liehovín (kat. č. 02 07 02)

Vývoz odpadu z páleníc.

vedľajší živočíšny produkt – srvátka (materiál kategórie 3)

Vývoz srvátky.

vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 (kat. č. 16 10 02)

Vývoz a čistenie lapačov tukov, zneškodnenie priemyselných splaškových vôd.

kal zo septikov (kat. č. 20 03 04)

Dovoz a odvoz úžitkovej vody.

odpad z čistenia kanalizácie (kat. č. 20 03 06)

Cisternová preprava.

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie (kat. č. 02 07 04)

Likvidácia tekutých odpadov, ťahanie z výkopových jám, vývoz z bioplynových staníc.

Zobrazit všetko

Čisté životné prostredie

pre nás aj naše deti

Spolu s vami budujeme lepšiu budúcnosť pre všetkých. Prostredníctvom správneho nakladania s odpadom prispievame k trvalo udržateľnému životnému prostrediu.

Spoľahlivosť a efektivita

Odpad bude odvezený a spracovaný bezpečne a včas.

Ekologická zodpovednosť

Pre ochranu prírody a udržateľnosť životného prostredia.

environmental friendly

Spracovanie odpadu s ohľadom na minimálnu záťaž pre našu planétu.

Kontakty

fakturačné údaje

Vy - oD s. r. o., Ďurčiná 387, 015 01 Ďurčiná, IČO: 54089301, DIČ: 2121567514, IČ DPH: SK2121567514

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 78102/L.

Email: cistazumpa@gmail.com